flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Повноваження суду щодо розгляду справ, територіальна підсудність

     У системі судів загальної юрисдикції діють апеляційні суди як суди апеляційної інстанції з розгляду цивільних і кримінальних, господарських, адміністративних справ, справ про адміністративні правопорушення.

      Апеляційними судами з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення є апеляційні суди, які утворюються відповідно до указу Президента України в апеляційних округах та діють на підставі Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

      Основними нормативно-правовими актами, що визначають повноваження суду є Конституція України, Цивільний процесуальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення таЗакон України «Про судоустрій і статус суддів».

      Повноваження апеляційного суду встановлені у статті 27 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:

      Суддею апеляційного суду може бути суддя, який за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному суді, має досвід роботи суддею не менше п’яти років або має науковий ступінь, отриманий до призначення на посаду судді, та стаж наукової діяльності у галузі права або науково-педагогічної діяльності у галузі права у вищому навчальному закладі або вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку фахівців освітнього ступеня «магістр», до призначення на посаду судді не менше десяти років.

      У складі апеляційного суду можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ. Судову палату очолює секретар судової палати, який обирається з числа суддів цього суду строком на два роки. Суддя не може бути секретарем судової палати у відповідному суді більш як два строки поспіль. Рішення про утворення судової палати, її склад, а також про обрання секретаря судової палати приймаються зборами суддів апеляційного суду за пропозицією голови суду. Секретар судової палати організовує роботу відповідної палати, контролює здійснення аналізу та узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції палати, інформує збори суддів апеляційного суду про діяльність судової палати.

      Суддя апеляційного суду здійснює судочинство в порядку, встановленому процесуальним законом.

      Так, повноваження апеляційного суду під час розгляду цивільних справ визначено статтею 307 Цивільного процесуального кодексу України:

За наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції апеляційний суд має право:

  1) постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення рішення без змін; 
  2) скасувати рішення суду першої інстанції і ухвалити нове рішення по суті позовних вимог; 
  3) змінити рішення; 

  4) постановити ухвалу про скасування рішення суду першої інстанції і закриття провадження у справі або залишення заяви без розгляду. 

  1. За наслідками розгляду скарги на ухвалу суду першої інстанції апеляційний суд має право: 
     1) постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення ухвали без змін; 
     2) скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу; 

 3) змінити ухвалу; 

 4) скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції. 
3. За наслідками розгляду скарги на судовий наказ апеляційний суд має право: 
  1) постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення судового наказу без змін; 

  2) постановити ухвалу про скасування судового наказу та роз'яснити, що заявлені стягувачем вимоги можуть бути розглянуті в позовному провадженні з додержанням загальних правил щодо пред'явлення позову; 

  3) змінити судовий наказ.

      Ухвала апеляційного суду про відхилення апеляційної скарги на судовий наказ і залишення судового наказу без змін є остаточною і оскарженню не підлягає.

      Повноваження апеляційного суду під час розгляду апеляційних скарг у кримінальному провадженні визначено статтею 407 Кримінального процесуального кодексу України:
1. За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок або ухвалу суду першої інстанції суд апеляційної інстанції має право:

  1) залишити вирок або ухвалу без змін;

  2) змінити вирок або ухвалу;

  3) скасувати вирок повністю чи частково та ухвалити новий вирок;

  4) скасувати ухвалу повністю чи частково та ухвалити нову ухвалу;

  5) скасувати вирок або ухвалу і закрити кримінальне провадження;

  6) скасувати вирок або ухвалу і призначити новий розгляд у суді першої інстанції.

За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок суду на підставі угоди суд апеляційної інстанції, крім рішень, передбачених пунктами 1 - 5 частини першої цієї статті, має право скасувати вирок і направити кримінальне провадження:
  1) до суду першої інстанції для проведення судового провадження у загальному порядку, якщо угода була укладена під час судового провадження;

  2) до органу досудового розслідування для здійснення досудового розслідування в загальному порядку, якщо угода була укладена під час досудового розслідування.
3. За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді суд апеляційної інстанції має право:

  1) залишити ухвалу без змін;

  2) скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.

Повноваження апеляційного суду під час перегляду постанови про адміністративне правопорушення визначено статтею294 Кодексу України про адміністративні правопорушення:
За наслідками розгляду апеляційної скарги суд апеляційної інстанції має право: 
  1) залишити апеляційну скаргу без задоволення, а постанову без змін;

  2) скасувати постанову та закрити провадження у справі; 

  3) скасувати постанову та прийняти нову постанову; 

  4) змінити постанову.

Територіальна підсудність

      Розмежування компетенції між окремими ланками судової системи і між судами однієї ланки щодо розгляду і вирішення підвідомчих їм справ називається підсудністю. изначення компетенції різних судів системи провадиться залежно від виконуваних ними функцій, від роду (предмета) справи, суб'єктів спору, що підлягає розгляду, і місця (території), на яку поширюється діяльність певного суду.
      Так, глава І розділу ІІІ ЦПК України визначає правила підсудності цивільних справ (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/page3), глава ІІІ розділу І КПК України визначає правила підсудності кримінальних проваджень (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17).